Misiune

Universitatea „Ovidius“ din Constanța este o instituţie publică de învăţământ superior, multidisciplinară și multiculturală, cu personalitate juridică, parte componentă a sistemului de învăţământ de stat din Romania.
Misiunea asumată de Universitatea „Ovidius“ din Constanța este de a dezvolta un mediu competitiv şi colaborativ de educaţie şi cercetare menit că creeze, să menţină şi să transfere cunoştinţe către societate.
Prin caracterul său deschis, UOC se află în contact permanent cu activităţile şi performanţele altor universităţi şi institute de cercetare din țară și din străinătate.
Obiectivul general al Universității „Ovidius“ din Constanța este de a furniza servicii de educație și de cercetare de calitate superioară în relație cu mediul academic, social și economic, fiind implicată activ în rezolvarea problemelor regionale în zona Mării Negre și dincolo de aceasta.Universitatea „Ovidius“ din Constanța își asumă, ca elemente fundamentale ale misiunii sale, următoarele obiective specifice:

  • Organizarea educației universitare pe cele 3 cicluri de studii: licență, masterat, doctorat;
  • Organizarea educației postuniversitare în două forme: postdoctorală și postuniversitară de formare și dezvoltare profesională continuă
  • Asigurarea accesului la educație și formare continuă;
  • Dezvoltarea cercetării științifice și a creației universitare în concordanță cu cerințele și așteptările societății civile și a mediului economic;
  • Promovarea calităţii în procesul de învăţământ, în cercetarea ştiinţifică şi în creaţia universitară;
  • Asigurarea unui management academic și administrativ participativ.

     La nivelul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa există şi se aplică un program de politici centrate pe calitate, prin intermediul cărora UOC îşi defineşte şi descrie politicile, obiectivele, activităţile şi procedurile de asigurare a calităţii, monitorizând, totodată, gradul în care aceste demersuri sunt înţelese, aplicate şi dezvoltate în cadrul instituţional.
Bazele implementării Sistemului de Management al Calităţii au fost puse în anul 2000, când Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a făcut parte din proiectul MATRA, primul proiect pilon de implementare a unei proceduri de evaluare internă şi externă a calităţii în învăţământul superior, care a inclus cu titlu experimental Facultăţile de Istorie, de Ştiinţe ale Naturii şi de Matematică-Informatică.
Ulterior, prin proiectul Quality Culture II, fiinanţat de EUA şi coordonat de Universitatea Liberă din Berlin s-a implementat al doilea pilon de evaluare a Sistemului de Asigurare a Calităţii la nivelul programelor de licenţă din cadrul facultăţilor cuprinse în panelul iniţial. Aşadar, cultura asigurării calităţii în Universitatea „Ovidius“ din Constanţa este un deziderat mai vechi, care a fost dezvoltat ulterior, pe baza experienţelor acumulate în cele două proiecte.
      Prin aplicarea eficace a Sistemului de Management al Calităţii şi prin îmbunătăţirea lui continuă, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a avut şi va avea în vedere menţinerea şi demonstrarea capacităţii de a furniza, în mod consecvent, servicii şi produse care să satisfacă cerinţele studenţilor și creşterea satisfacţiei partenerilor.
În Universitatea „Ovidius“ din Constanţa există, conform reglementărilor legislative în vigoare, un sistem integrat de asigurare a calităţii care are în componenţă următoarele structuri:

  • Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC-UOC, CEAC-F, CEAC-ISD)
  • Comisia de Specialitate a Senatului pentru Dezvoltarea instituțională, asigurarea calității și relația cu mediul economic și comunitatea locală;
  • Departamentul de Strategii Academice și de Calitate (DSAC/DACIS);