Departamentul Strategii Academice și Managementul Calității (DSAMC) este organizat și funcționează în baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, Cartei Universității „Ovidius” din Constanța, Regulamentului de funcționare și organizare a UOC și hotărârilor Senatului UOC (HS nr. 785/26.11.2020), prin reorganizarea Departamentul de Strategii Academice și de Calitate (DSAC – HS 495/28.06.2018), respectiv a Departamentului de Asigurare a Calității Învățământului Superior (DACIS) ce a funcționat în structura Universității ”Ovidius” din Constanța din anul 2007.

Departamentul Strategii Academice și Managementul Calității (DSAMC/DACIS) are ca misiune dezvoltarea și implementarea unui Sistem Integrat de Management al Calității, prin elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor UOC din domeniul educației și asigurării calității în învățământ, privind, în mod prioritar cu precădere:

  1. implementarea şi dezvoltarea sistemului de management al calității;
  2. asigurarea cadrului organizatoric și informațional pentru organizarea şi desfășurarea procesului de admitere şi finalizare a studiilor universitare;
  3. efectuarea auditului academic în instituție;
  4. monitorizarea cadrului de desfășurare a programelor de studii universitare, asigurarea calității educației cu respectarea cadrului legal național, în scopul realizării misiunii și obiectivelor asumate de universitate.

Departamentul Strategii Academice și Managementul Calității (DSAMC/DACIS) are în subordine următoarele substructuri organizatorice:

  • Birou Asigurarea Calității (BAC)
  • Birou Audit Academic (BAA)
  • Birou Admitere și Finalizare Studii (BAFS)
  • Centru de Management Integrat al Calității – PilotQ (CMIC-PQ)

Organigrama

Contact